Please take a picture of the watch purchased or our shop card, share it on your SNS account (Facebook/Instagram/Twitter/Line/ Naver Blog etc.) and show it to our staff.

请关们I众C经关IqlC请们I众给DFҏ传FC给们IHl员为您确认B

请关们I众C经关IqlC请们I众给DFҏ传FC给们IHl员为您确认B

SNS ( Facebook / instagram / twitter / LINE / Naver Blog 등 ) 친구추가 혹은 팔로우하신 뒤 사진공유가 가능하신 고객님. 사진공유 후 해당 화면을 점원에게 보여주세요.

กรุณาแอดเป็นเพื่อนกับเราและแชร์รูปนาฬิกาที่ซื้อหรือนามบัตรของร้านผ่านสื่อ SNS เช่น Facebook / instagram / twitter / LINE / Naver Blog จากนั้นแสดงให้พนักงานของร้านตรวจสอบความถูกต้อง